Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtgever: de wederpartij van Copy voor coaches
  Waar in deze algemene voorwaarden ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ gelezen worden.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Copy voor coaches.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Copy voor coaches gesloten overeenkomsten, verrichtte diensten en door Copy voor coaches verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van deze overeenkomst met Copy voor coaches, in samenhang met offerte, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Copy voor coaches en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Copy voor coaches en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

 1. De door Copy voor coaches gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 1 maand, tenzij anders aangegeven.
 2. Copy voor coaches is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 1 maand aan Copy voor coaches wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Copy voor coaches zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Copy voor coaches niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Copy voor coaches zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren.
 2. Copy voor coaches heeft het recht om een bestaande site een aantal dagen offline te zetten om de nieuwe website te bouwen. Dit uiteraard in overleg met opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Copy voor coaches aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Copy voor coaches worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Copy voor coaches zijn verstrekt, heeft Copy voor coaches het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Copy voor coaches zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Copy voor coaches voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Copy voor coaches kan in overmacht situaties, waaronder ziekte, de opdracht opschorten. Opdrachtgever en Copy voor coaches verplichten zich dan in gezamenlijk overleg een nieuwe datum te bepalen waarop de opdracht doorgang kan vinden, zonder dat dit tot financiële consequenties leidt. Copy voor coaches is gerechtigd in overmacht situaties een vervanger aan te wijzen, mits deze beschikbaar en bekwaam is.

Artikel 4 Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Copy voor coaches van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% van het offertebedrag na het goedkeuren van de offerte.
 3. Betaling van het resterende factuurbedrag dient maximaal binnen 2 weken na de factuurdatum te geschieden, op de door Copy voor coaches aan te geven wijze.
 4. Nadat de opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. De kosten voor meerwerk in een later stadium zullen in goed overleg met opdrachtgever worden besproken en schriftelijk vastgelegd in een nieuwe offerte.
 5. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5 Technisch onderhoud van de website

 1. Met het technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van het betaalde thema, alle betaalde plugins en het regelmatig maken van een backup van de database.
 2. Voor het up-to-date houden van WordPress, Wordfence en alle andere gratis plugins is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
  Advies is om al deze plugins elke maand even bij te werken door op de achterkant van die site bij ‘Plugins’ op ‘Nu bijwerken’ te klikken bij elke plugin en de nieuwste versie van WordPress te installeren (mocht die er op dat moment zijn).
  Copy voor coaches zal dit uitleggen bij oplevering.
 3. Tussentijdse of latere wijzigingen aan de website (installatie nieuwe plugins, wijzigingen WordPress bestanden, wijzigen van thema, toevoegen van foto’s en teksten) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoud door Copy voor coaches.
 4. Copy voor coaches kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor bedrijfsschade en/of omzetverlies in het geval de opgeleverde site niet naar behoren werkt of een tijd uit de lucht is. Het uit de lucht zijn ligt meestal aan een probleem bij de hostingpartij.
 5. Copy voor coaches heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 6 Copyright

 1. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Copy voor coaches het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch zonder toestemming van Copy voor coaches wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 2. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van evt. benodigd copyright. Aangeleverd materiaal (foto’s, teksten etc.) dienen rechtenvrij te zijn of met toestemming verkregen te zijn. Hier is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk (aansprakelijk) voor.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Copy voor coaches kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Copy voor coaches zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte.
 3. Copy voor coaches kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt. Dit geldt ook voor het doen van aanpassingen op de website zonder overleg.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Copy voor coaches gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat het deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht om aan verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Copy voor coaches kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Copy voor coaches kan worden gevergd.
 3. Copy voor coaches is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Copy voor coaches geen invloed op kan uitoefenen.

Artikel 9 Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Copy voor coaches kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Copy voor coaches vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Copy voor coaches of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Copy voor coaches.

Artikel 11 Privacy bepalingen (conform AVG per 25 mei 2018 (art. 99 lid 2 AVG))

 1. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal van opdrachtgever blijven vertrouwelijk. Copy voor coaches verstrekt persoonlijke informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, banknummers etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming van opdrachtgever.
  Alle persoonlijke informatie van opdrachtgever is te allen tijde door opdrachtgever in te zien en te verwijderen.
  Zie verder ook de privacyverklaring van Copy voor coaches.